Araç Satış İlanı İhalesi


TONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT ARAÇLARIN SATIŞ İLANI

         Belediyemize ait aşağıda cinsi, markası, modeli ve muhammen bedelleri belirtilen araçların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (c) bendi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İdarenin Telefon ve Faks numarası: 0 (462) 881 3010 Fax No: 0(462) 881 3036 - İhalenin Yapılacağı Adres: Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu- Orta Mahalle Senetli 2. Nolu Sokak No:3- TONYA

S.N

Cinsi

Miktarı

 Muhammen Bedeli (Kdv Dahil)

Geçici Teminatı

İhale Tarih ve Saati

1

Tofaş/Fiat/Kartal Taksi (1995 Model)

1

5.500,00-TL

165,00-TL

21.08.2020 Cuma Saat:14:00

2

Renault/Europa 1,6 Taksi (1997 Model)

1

7.125,00-TL

181,14-TL

21.08.2020 Cuma Saat:14:00

3

Fargo 950 Damperli Kamyon (1996 Model)

1

19.500,00-TL

495,76-TL

21.08.2020 Cuma Saat:14:00

4

Man 18 220Fax Damperli Kamyon (2000 Model)

1

52.750,00-TL

1.341,10-TL

21.08.2020 Cuma Saat:14:00

 

  1. İhale 21/08/2020 Cuma günü saat 14:00’da başlayarak yukarıda tabloda belirtilen sıraya göre Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

 

A-GERÇEK KİŞİLERİN:

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge

      b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu

      c-İhale ile ilgili dilekçe

      ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

       d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

 

B-TÜZEL KİŞİLERİN :

a-Gerçek kişilerden istenilen şartnamenin 3. maddesi (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgeleri,

b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2020 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

 

3-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

4-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

        5-Satılacak olan araçlar mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir artırmaya girenler satışa çıkarılan araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

6- Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünden 30,00-TL bedelle satın alınabilir.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

 

        Kamuoyuna ilanen duyurulur. 06/08/2020


06.08.2020 13:55:15     1580

İletişim

  • Orta Mahalle Senetli 2 Nu. Sokak Nu: 3 Tonya /Trabzon
  • (0462) 881 30 10
  • (0462) 881 30 36
  • tonyabelediyesi@tonya.bel.tr