KVKK


T.C.
TONYA BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Vatandaşlarımız;

Tonya Belediyesi olarak kişisel verilerinizi koruma altına aldığımızı ve bu konuda gerekli özen yükümlülüğü çerçevesinde tarafınıza bilgilendirme sağlamak istemekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca belediyemiz çalışanlarına ve belediyemiz ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması faaliyetlerini kanuna uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 10. Maddesi kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu Tonya Belediyesi olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta ilgili kanunun uygun gördüğü kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun tutularak kişisel verilerinizi doğru, güncel, açık, belli amaca yönelik olarak, işlendiği amaca bağlantılı ve ölçülü şekilde ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza ederek uygulayacak, bununla beraber veri politikası gereğince imha, silme, anonimleştirme kriterlerine de uygun olarak veri işleme faaliyetlerini ve veri koruma politikasını gerçekleştirecektir.

2. AMAÇ

Tonya Belediyesi olarak kişisel verilerini aşağıda detaylı olarak yer alan amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

> Tonya Belediyesi’nin amaca uygun şekilde belediye faaliyetlerini ve hizmetlerini gerçekleştirebilmek,
> Vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz bu hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak faaliyetlerde kullanabilmek,
> Gerek otomatik verilerle gerek internet ortamında gerekse fiziki belgeler ile belge ve yer alan verilerinizin ilgili belgeler üzerinde düzenlenmesini sağlamak,
> Vatandaşlarımızı genel olarak faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek,
> Vatandaşlarımızın şikayetlerini internet ortamından ve fiziki ortamdan ilgili departmanlara taşıyarak bu şikayetlere en hızlı şekilde geri dönüş yapabilmek,
> 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere sair tüm mevzuatlar gereği yasal haklarımızı kullanabilmek,
> İnternet ortamı ile beraber değerli vatandaşlarımızın belediyeye fiziki ziyaretlerinin kayıt altına alabilmek,
> Belediyemiz ve sizleri güvence altına alabilmek adına sadece kanunların getirmiş oldukları yükümlülükler uyarınca güvenlik faaliyetlerini yürütebilmek,
> Belediyemiz nezdinde yapılmış ve yapılması planlanmış olan işe alım süreçlerini en doğru şekilde takip edebilmek ve geri dönüşlerini sağlayabilmek.

3. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA YÖNTEMLERİ

Tonya Belediyesi ile fiziki ve sanal ortamda paylaşmış olduğunuz veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca açık rızanız alınarak ve gerektiği takdirde ilgili kanunun öngördüğü istisnai haller kapsamında açık rızanız alınmaksızın işlenmektedir. Tüm kişisel verileriniz kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak belediyemizce denetim altında tutulmaktadır. Başta 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tüm sair mevzuatlar kapsamında birçok idari ve teknik araçla verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Siz değerli vatandaşlarımızın verilerini gerek uluslararası gerekse ülkemiz mevzuatlarında yer alan güvencelerle koruma altına alarak sürekli bir denetim altına alarak sadece amaca uygun olarak işlemekte ve korumaktayız.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞIMI

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak burada yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, aydınlatma metnimizin 2.maddesinde yer alan amaçlara uygun olarak diğer bir deyişle siz vatandaşlarımızın hizmet faaliyetlerinden yararlanması ve belediyemizin hizmet faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde paylaşım içerisinde alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan belediye yetkileri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.

5. VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen vatandaşlarımızın hakları, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11.maddesi uyarınca belirtilmiştir. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. İLGİLİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BAŞVURU TALEPLERİNİZ

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca bu konudaki taleplerinizi yazılı olarak veya Belediyemizin belirlediği yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede belediyemizin belirlediği yöntemler aşağıda yer almaktadır. Kişisel Verileri Koruma ile ilgili taleplerinizi Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde Veri Sorumlusuna iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri sahibi başvuru formunu doldurarak güvenli elektronik imza ile” tonyabelediyesi@hs01.kep.tr” adresine veya noter aracılığı ile “Ortamahalle Belediye Sokak No:4/61500-TONYA/ TRABZON” adresine talebinizi kimlik bilgileriniz ve talebiniz açık olarak anlaşılacak şekilde gönderebilir veya fiziksel olarak elden teslim edebilirsiniz. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

TONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI


17.01.2022 14:28:12     1841

İletişim

  • Orta Mahalle Senetli 2 Nu. Sokak Nu: 3 Tonya /Trabzon
  • (0462) 881 30 10
  • (0462) 881 30 36
  • tonyabelediyesi@tonya.bel.tr